ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt: 15:00 15-12-2023

Voor alle tegenwoordige en toekomstige bestellingen van jou gelden uitsluitend deze algemene voorwaarden van KCALculated B.V.
Alle informatie die je tijdens het bestelproces opgeeft, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Jouw wachtwoord mag je niet aan derden doorgeven, je moet het veilig en afgeschermd van onbevoegden bewaren en ons van een eventueel verlies op de hoogte stellen. Voor misbruik door bijvoorbeeld een onrechtmatige bestelling met je wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draag je verantwoordelijkheid conform de wettelijke bepalingen.

Identiteit van de ondernemer
KCALculated
Ondernemingsweg 46, 2404 HN Alphen aan den Rijn
E-mailadres: info@kcalculated.nl
KvK-nummer: 75256525
Btw-identificatienummer: NL860210960B01

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en leveringen tussen KCALculated en haar klanten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling bij KCALculated, aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden.

2. BESTELLINGEN

2.1 Bestellingen kunnen worden geplaatst via de website van KCALculated of andere aangeboden kanalen.
2.2 KCALculated behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren zonder opgaaf van redenen.

3. LEVERING

3.1 KCALculated zal zich inspannen om de bestellingen op het afgesproken tijdstip te leveren.
3.2 De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste leveringsinformatie. Eventuele extra kosten als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie zijn voor rekening van de klant.

4. BETALING

4.1 De betaling van de bestelling dient te geschieden zoals aangegeven op de website of in andere communicatie van KCALculated.
4.2 Bij niet-tijdige betaling behoudt KCALculated zich het recht voor om de levering op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

5. HERROEPINGSRECHT

5.1 Gezien de aard van de producten die KCALculated aanbiedt (diepvries voedsel), is het herroepingsrecht niet van toepassing. Dit betekent dat geplaatste bestellingen niet kunnen worden geannuleerd of geretourneerd, tenzij anders overeengekomen.

6. KLACHTEN

6.1 Eventuele klachten over de producten of diensten van KCALculated dienen binnen 24 uur na levering schriftelijk te worden gemeld.
6.2 Klachten zullen door KCALculated zo spoedig mogelijk en naar beste vermogen worden behandeld.

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 KCALculated is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, gevolgschade of immateriële schade die voortvloeit uit het gebruik van de geleverde producten of diensten.
7.2 De aansprakelijkheid van KCALculated is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekering wordt uitgekeerd.

8. INTELLECTUEEL EIGENDOM

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten en diensten van KCALculated blijven eigendom van KCALculated.
8.2 Het is de klant niet toegestaan om zonder toestemming van KCALculated gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten van KCALculated.

9. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

9.1 Op alle overeenkomsten tussen KCALculated en haar klanten is het Nederlandse recht van toepassing.
9.2 Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin KCALculated is gevestigd.